Loppu, Toivo ja kipinä / The end, Hope (Toivo) and a sparkle

Pandemia kaatoi lopulta Studio Susanna Raunio Oy -yritykseni. Konkurssin myötä kaatui pitkä jono dominonappuloita, mikä johti henkilökohtaiseen taloudelliseen perikatoon – ihan kuin omaa nimeä kantavan ja kädenjälkeä myyvän yrityksen nurin meneminen ei olisi jo ollut henkisesti tarpeeksi iso kolaus.

Työt jatkuvat nyt freelancerina, koska leipää pitää saada pöytään ja velat joskus kuitattua. Työmaakäynneillekin pääsee jo ilman keppejä; kaiken kukkuraksi viime talven pakkasilla sain ambulanssikyydin sairaalaan loukattuani polveni tapaturmaisesti koiran kanssa ulkona. Se on jo ihan oma tarinansa ja 1,5 vuoden mittainen projekti.

Vähän ennen konkurssia toivoa käsittelevä kirjoitukseni ja koko aukeaman kuvitukseni Pako Rauhan ja Toivon luokse julkaistiin Grafia-lehdessä.


The pandemic ended the story of my company, Studio Susanna Raunio Ltd. The bankruptcy made a long line of dominoes fall, which led to personal financial ruin – as if the collapse of a company bearing one’s own name and selling one’s own design work was not already a big enough blow mentally (Raunio = ruin in Finnish).

I continue working as a freelancer these days, because one has to earn a living and debts have to be paid. Building sites can already be visited without crutches; on top of all the misfortune, during last winter’s freezing weather, I got an ambulance ride to the hospital after accidentally injuring my knee walking the dog. It’s a separate story and a 1.5-year project.

Shortly before the bankruptcy, my writing and illustration about hope were published in Grafia Magazine issue Toivo (Hope).


PAKO RAUHAN JA TOIVON LUOKSE

Oletko joskus sattunut laskemaan stressipisteitäsi? Stressitesti, jonka olet silloin tehnyt, on luultavimmin laadittu herrojen Holmes ja Rahe työn pohjalta1  – ihmisen pitkäkestoinen stressitaso voidaan laskea pisteyttämällä 43 erilaisen elämäntilanteen mukaan. Alkuperäisen mittarin mukaan mm. puolison kuolema lasketaan korkeimman eli 100 pisteen mukaan, eläkkeelle jääminen 45 pisteen ja juhlapyhän, kuten joulun, aiheuttama stressi 12 pisteen mukaan.

Holmes-Rahe -testi voidaan päivittää COVID-19 -tilannetta vastaavaksi lisäämällä mittariin mm. karanteeni ja eristys 25 pistettä, oman tai läheisen sairastuminen 50 pistettä ja taloudelliset ongelmat 38 pistettä. Lisäksi voidaan modifioida alkuperäisen mittarin mukainen työmuutos (47 pistettä) pandemian aiheuttamaksi lomautukseksi tai irtisanomiseksi.

Laadin graafin omista pandemia-aikaisista stressipisteistäni (keltainen käyrä) ja yhdistin sen THL:n laatiman Varmistetut koronatapaukset Suomessa (COVID-19) -graafin kanssa (valkoinen käyrä) samalle X-akselille (aika). Näkyvät keltaiset stressihuiput liittyvät töiden loppumiseen, oman suunnitteluyritykseni konkurssiuhkaan, henkilökohtaisesti taatun yrityslainan ulosmittaukseen, kaikkien henkilökohtaisten velkojen kaatumiseen ulosottoon, omaan ja perheenjäsenten sairastumiseen sekä omaisuuden ulosmittaukseen. Punainen pisteviiva kertoo terveydelle haitallisen stressitason.

Keltaisen käyrän nopeat romahdukset taas liittyvät luontoretkiin ja -elämyksiin – pakomatkoihin Rauhan ja Toivon luokse. Suuri kiitos sivustojen retkipaikka.fi ja suomenvesiputoukset.fi ylläpitäjille.


ESCAPE TO PEACE AND HOPE (TOIVO)

Have you ever scored your stress levels? The stress test you took then was most likely prepared based on the work of Messrs. Holmes and Rahe1 – a person’s long-term stress level can be calculated by scoring 43 different life situations. According to the original stress scale, e.g. the death of a spouse is counted according to the highest i.e. 100 points, retirement is counted according to 45 points and the stress caused by a holiday such as Christmas according to 12 points.

The Holmes-Rahe stress scale can be updated to correspond to the COVID-19 situation by adding e.g. quarantine and isolation 25 points, illness of oneself or a loved one 50 points and financial problems 38 points. In addition, a job change according to the original measure (47 points) can be modified to layoff or dismissal caused by the pandemic.

I prepared a graph of my own stress points during the pandemic (yellow curve) and combined it with the Confirmed corona cases in Finland (COVID-19) graph prepared by the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) (white curve) on the same X-axis (time). The visible yellow stress peaks are related to the end of work, the threat of bankruptcy of my own design company, the foreclosure of a personally guaranteed business loan, the collapse of all personal debts into foreclosure, the illness of myself and family members, and the foreclosure of assets. The red dotted line indicates a long-term stress level harmful to health.

The rapid collapses of the yellow curve, on the other hand, are caused by nature trips and experiences – escape trips to Peace and Hope (Peace = Rauha, Hope = Toivo, Finnish names). Many thanks to the administrators of the Finnish websites retkipaikka.fi and suomenvesiputoukset.fi.

Susanna Raunio, arkkitehti ja muotoilija / architect and designer

 –

1 Holmes TH, Rahe RH (1967). “The Social Readjustment Rating Scale”. J Psychosom Res. 11 (2): 213–8.


Kuvitus ja kirjoitus julkaistu suomenkielisenä Grafia-lehden Toivo-teemanumerossa 2/2021. / The illustration and the text published (in Finnish) in Grafia Magazine issue Toivo (Hope) 2/2021.